کادر اداری و اجرایی
 
مدیر :  آقای احمد دادرس
معاون آموزشی : آقای حمیدرضا حسین زاده
معاون پرورشی: آقای علی مروی
معاون فن آوری:آقای محمد زارعی
معاون اجرایی  : آقای جمشید سرور