مهمترین مسائل انضباطی
 
1-پوشيدن لباس فرم در تمامی روزهای هفته الزامی است در غير اينصورت  از ورود به کلاس جلوگیری خواهد شد .
2- از غیبت های غیر ضروری اجتناب کرده و درصورت لزوم هماهنگی ولی در روز قبل از غیبت اجباری است .درغیبت های استعلاجی ارائه گواهی پزشکی بعداز غیبت لازم و کافی است.
3- به منظور حفظ سلامت شما دانش آموزان عزیزدرگیری و دعوا حکم اخراج از مدرسه را دارد. دانش آموز خوبم در برخورد با چنین موردی به دفتر آموزشگاه جهت رفع مشکل مراجعه كنيد .
4- اصلاح موي سرهميشه كوتاه و مرتب و بدون مدل باشد.
5-ازآوردن هرگونه وسائلي غيرازوسائل تحصيلي (از قبيل وسائل صوتي "تصويري"سي دي "فلش " مموري "و خصوصا موبایل )جدا پرهیز شود .